Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 22:19

New Testament
Chapter
Verses
19
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

kaì eán tis aphélēi apò tō̂n lógōn toû biblíou tē̂s prophēteías taútēs, apheleî ho theòs tò méros autoû apò toû xýlou tē̂s zōē̂s kaì ek tē̂s póleōs tē̂s hagías, tō̂n gegramménōn en tō̂i biblíōi toútōi.