Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Rois 13, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וַיִּשְׁכַּ֤ב יְהֹֽואָחָז֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּ בְּשֹׁמְרֹ֑ון וַיִּמְלֹ֛ךְ יֹואָ֥שׁ בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

wayi̇şĕ̌kȧ֤b yĕhòֽwʼáẖáz֙ ʻim־ʼàbòţá֔yw waֽyi̇qĕbĕ̇ru֖hẇ bĕ̇şò̌mĕrò֑wn wayi̇mĕlò֛kĕ yòwʼá֥ş̌ bĕ̇nò֖w ţȧẖĕţáֽ̇yw׃ p