Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 6, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
כִּֽי־הִנֵּ֤ה יְהוָה֙ מְצַוֶּ֔ה וְהִכָּ֛ה הַבַּ֥יִת הַגָּדֹ֖ול רְסִיסִ֑ים וְהַבַּ֥יִת הַקָּטֹ֖ן בְּקִעִֽים׃

kiֽ̇y־hiné֤̇h yĕhwáh֙ mĕẕawė֔h wĕhiká֛̇h habȧ֥yiţ hagá̇dò֖wl rĕsiysi֑ym wĕhabȧ֥yiţ haqá̇tò֖n bĕ̇qiʻiֽym׃