Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 8, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
לִקְנֹ֤ות בַּכֶּ֨סֶף֙ דַּלִּ֔ים וְאֶבְיֹ֖ון בַּעֲב֣וּר נַעֲלָ֑יִם וּמַפַּ֥ל בַּ֖ר נַשְׁבִּֽיר׃

liqĕnò֤wţ bȧkė֨sep֙ dȧli̇֔ym wĕʼebĕyò֖wn bȧʻàb֣ẇr naʻàlá֑yim ẇmapȧ֥l bȧ֖r naşĕ̌biֽ̇yr׃