Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Josué A 5, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־יְהֹושֻׁ֔עַ הַיֹּ֗ום גַּלֹּ֛ותִי אֶת־חֶרְפַּ֥ת מִצְרַ֖יִם מֵעֲלֵיכֶ֑ם וַיִּקְרָ֞א שֵׁ֣ם הַמָּקֹ֤ום הַהוּא֙ גִּלְגָּ֔ל עַ֖ד הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

wayò֤̇ʼmer yĕhwáh֙ ʼel־yĕhòwşǔ֔ʻa hayò̇֗wm gȧlò֛̇wţiy ʼeţ־ẖerĕpȧ֥ţ miẕĕra֖yim méʻàléyke֑m wayi̇qĕrá֞ʼ şé֣̌m hamá̇qò֤wm hahẇʼ֙ gi̇lĕgá̇֔l ʻa֖d hayò֥̇wm hazėֽh׃