Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 32, 18

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
18
וַיֹּ֗אמֶר אֵ֥ין קֹול֙ עֲנֹ֣ות גְּבוּרָ֔ה וְאֵ֥ין קֹ֖ול עֲנֹ֣ות חֲלוּשָׁ֑ה קֹ֣ול עַנֹּ֔ות אָנֹכִ֖י שֹׁמֵֽעַ׃

wayò̇֗ʼmer ʼé֥yn qòwl֙ ʻànò֣wţ gĕ̇bẇrá֔h wĕʼé֥yn qò֖wl ʻànò֣wţ ẖàlẇşá֑̌h qò֣wl ʻanò̇֔wţ ʼánòki֖y şò̌méֽʻa׃