Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 44, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וּפָקַדְתִּ֗י עַ֤ל הַיֹּֽושְׁבִים֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם כַּאֲשֶׁ֥ר פָּקַ֖דְתִּי עַל־יְרֽוּשָׁלִָ֑ם בַּחֶ֥רֶב בָּרָעָ֖ב וּבַדָּֽבֶר׃

ẇpáqadĕţi̇֗y ʻa֤l hayòֽ̇wşĕ̌biym֙ bĕ̇ʼe֣reẕ miẕĕra֔yim kȧʼàşě֥r pá̇qa֖dĕţi̇y ʻal־yĕrֽẇşá̌liá֑m bȧẖe֥reb bá̇ráʻá֖b ẇbadáֽ̇ber׃